SoloAPK - Tải xuống MOD APK trang web an toàn nhất
Trang chính Trò chơi Ứng dụng
TiếngViệt

DMCA

SOLOAPK.net tuân thủ theo quy định của Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ về dịch vụ trực tuyến như được xác định. Trang web của chúng tôi được thiết lập với mục đích cho phép chủ sở hữu bản quyền hợp pháp tự do phát hành các tác phẩm của mình thông qua việc tải lên, lưu trữ và trình bày nhiều loại nội dung truyền thông.

Chúng tôi cam kết không theo dõi, kiểm duyệt hoặc phân tích bất kỳ cách nào các tập tin mà người dùng tải lên lên máy chủ của chúng tôi. Đồng thời, chúng tôi tôn trọng bản quyền và luôn bảo vệ quyền lợi của các chủ sở hữu hợp pháp. Do đó, nếu bạn là chủ sở hữu bất kỳ nội dung nào xuất hiện trên trang web SOLOAPK.net và bạn không cho phép sử dụng nó, bạn cần thông báo bằng văn bản cho chúng tôi để chúng tôi có thể nhận biết và thực hiện các biện pháp tương ứng kịp thời đối với nội dung có dấu hiệu vi phạm bản quyền.

Một, Đại diện chỉ định

Theo yêu cầu của DMCA, người đại diện chỉ định của chúng tôi là:

Email: [email protected]

Khi nhận được thông báo vi phạm thích hợp, chúng tôi sẽ tuân theo quy trình được mô tả trong DMCA.

Hai, Thủ tục thông báo của chủ sở hữu bản quyền

Yêu cầu bồi thường vi phạm bản quyền của bạn nên bao gồm các yếu tố sau:

  1. Chữ ký điện tử hoặc vật lý của chủ sở hữu bản quyền hoặc người đại diện được ủy quyền của chủ sở hữu bản quyền đối với người được cáo buộc vi phạm.
  2. Định danh tác phẩm bản quyền bị cáo buộc vi phạm.
  3. Định danh vật liệu hoặc hành vi bị cáo buộc vi phạm và cung cấp đủ thông tin để cho phép trang web xác định và loại bỏ hoặc cấm truy cập vào vật liệu đó một cách hợp lý.
  4. Cung cấp mọi thông tin cần thiết để trang web có thể liên lạc với bên khiếu nại, bao gồm địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email có thể sử dụng để liên lạc với bên khiếu nại (nếu có).
  5. Một tuyên bố cho biết bên khiếu nại tin tưởng một cách chân thành rằng vật liệu được cáo buộc không được sử dụng mà không có sự ủy quyền từ chủ sở hữu bản quyền, đại diện của họ hoặc luật pháp, và sẵn sàng chịu trách nhiệm pháp lý nếu có sự giả mạo.
  6. Một tuyên bố cho biết các thông tin trong thông báo là chính xác và xác nhận bên khiếu nại đã được ủy quyền đại diện cho chủ sở hữu bản quyền bị cáo buộc vi phạm hành động, và sẵn sàng chịu hình phạt nếu có sự giả mạo.

Không bao gồm tất cả các thông tin trên có thể làm trì hoãn quá trình thông báo DMCA.

Ba, Thông báo và Xóa

Sau khi nhận được thông báo vi phạm bản quyền thích hợp, chúng tôi sẽ phản hồi ngay lập tức bằng cách xóa hoặc cấm truy cập vào vật liệu hoặc hành vi vi phạm bản quyền có dấu hiệu.

Tuy nhiên, tất cả các yêu cầu như vậy phải được chúng tôi điều tra và xác định tính hợp lệ của chúng. Chúng tôi cam kết tuân thủ quy định của DMCA khi nhận được phản hồi từ phía người vi phạm.

Bốn, Vi phạm lặp lại

Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể chấm dứt quyền truy cập của người dùng đã vi phạm một cách lặp lại đến hệ thống hoặc mạng.

Năm, Các biện pháp kỹ thuật tiêu chuẩn áp dụng

Chính sách của chúng tôi là quản lý mà không can thiệp vào các biện pháp kỹ thuật tiêu chuẩn mà chúng tôi coi là hợp lý trong tình huống hiện tại, tức là các biện pháp kỹ thuật mà chủ sở hữu bản quyền sử dụng để nhận dạng hoặc bảo vệ tác phẩm được bảo vệ bản quyền.